Regulamin sklepu internetowego Dremel ważny od 01.04.2017

 

 1. Zakres zastosowania
 2. 1. Niniejszy Ogólne Warunki Zawierania Umów sprzedaży (dalej zwane Regulaminem) za pośrednictwem platformy internetowej Robert Bosch sp. z o.o. (dalej Bosch) dla Działu Elektronarzędzia obowiązują w wersji z chwili zawarcia umowy, która została zawarta i wykonana za pośrednictwem sklepu internetowego Dremel pomiędzy spółką Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051814 NIP 526-10-27-992 tel. nr 22 715 40 00 a Klientem. Za pośrednictwem sklepu internetowego Dremel firma Bosch wprowadza do obrotu w Polsce produkty marki Bosch.

  2. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie serwisu jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105.

  3. Zaproponowane przez Klienta warunki odmienne, niezgodne lub uzupełniające wobec obowiązującego Regulaminu nie stanowią części składowej umowy, nawet jeżeli są one znane Bosch, chyba że ich obowiązywanie zostało wyraźnie i w formie pisemnej zaakceptowane przez Bosch.

  4. Towary i usługi oferowane przez Bosch za pośrednictwem sklepu internetowego adresowane są w równej mierze do konsumentów, jak i do przedsiębiorców, jednakże tylko do odbiorców końcowych. Na potrzeby niniejszego Regulaminu „Konsumentem“ jest każda osoba fizyczna dokonująca z Bosch czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 k.c.)., a „Przedsiębiorcą” osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 k.c., prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową (art. 431 k.c.).

 3. Sklep internetowy Dremel – usługa świadczona drogą elektroniczną
 4. 1. Bosch prowadzi sklep internetowy Dremel prezentujący Klientom towary marki Dremel (również dodatki i akcesoria do wyrobów Dremel i różne wersje produktów Dremel). Z asortymentu Dremel Klient może wybrać dostępne towary przenosząc je do koszyka oraz wysłać zamówienie do Bosch. Towarami dostępnymi są towary, obok wizualizacji których znajduje się aktywna ikona koszyka. Towary niedostępne znajdują się na stronie internetowej Dremel, ponieważ są częścią asortymentu Dremel i mogą stać się dostępne. Prezentując cały swój asortyment – zarówno towary dostępne, jak i niedostępne – Bosch przekazuje Klientom informację o rodzajach swoich produktów i ich cechach. Prezentując towar z aktywną ikoną koszyka, Bosch umożliwia ponadto jego zakup, którego inicjatorem jest Klient. Dostawa zamówionych towarów możliwa jest jedynie na terenie Polski. Obsługa zamówień odbywa się wyłącznie w języku polskim. Zawierana w ten sposób umowa jest umową sprzedaży, na mocy której następuje przeniesienie własności towaru na Klienta po dokonaniu płatności. Bosch prześle Klientowi towar na wskazany przez Klienta adres w terminie 14 dni roboczych od dokonania zapłaty.

 5. Zawarcie umowy, zastrzeżenie dostawy, wysyłka, kontakt, interoperacyjność treści cyfrowych, zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną
 6. 1. Prezentacja sklepu internetowego Dremel stanowi niewiążące zaproszenie Klientów do składania zamówień na towary. Oznacza to, że Bosch nie gwarantuje dostępności towaru. Bosch zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i innych sklepu internetowego Dremel w stosownym zakresie.

  2. Po dokonaniu starannego sprawdzenia wszystkich danych dotyczących wybranego towaru Klient może złożyć odpłatne zamówienie naciskając przycisk „Przystępuję do zakupu”. Aż do chwili naciśnięcia przycisku „Zamawiam“ Klient może przerwać składanie zamówienia w każdym momencie zamykając okno przeglądarki. Klikając na pole „Zamawiam” Klient składa odpłatne zamówienie oraz wiążącą ofertę zawarcia umowy. Do momentu kliknięcia na pole „Przystępuję do zakupu” Klient może dokonać korekty danych zamówienia w ten sposób, że zmodyfikuje dane w oknie potwierdzenia, np. skasuje dany towar z zamówienia, zwiększy lub zmniejszy liczbę zamówionego towaru. Szczegóły dotyczące płatności i dostawy określa się pod koniec procesu składania zamówienia w drodze wyboru odpowiedniej formy płatności i dostawy. Klient składa ofertę zakupu klikając na „Zapłać teraz”.

  3. Wpływ zamówienia Klienta jest niezwłocznie potwierdzany za pomocą Potwierdzenia Wpływu Zamówienia, ale nie stanowi jeszcze wiążącego przyjęcia zamówienia, lecz służy jedynie do poinformowania Klienta o wpływie jego zamówienia oraz do dostarczenia wraz z potwierdzeniem niniejszego Regulaminu oraz Wzoru Odstąpienia. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez wysłanie potwierdzenia zamówienia. Umowa może być zawarta jedynie w języku polskim.

  4. Bosch przechowuje treść umowy i przesyła Klientom dane zamówienia pocztą elektroniczną. Treść Regulaminu oraz Wzór Odstąpienia jest zawsze dostępna pod adresem: https://shop.bosch-do-it.com/pl/pl/serwis/warunki-korzystania.Klient będący konsumentem poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę na wydanie mu dokumentu umowy w formie e-mail, który może być zapisany na komputerze, przechowywany na serwerze, skopiowany do edytora tekstów, tj. przechowywany i przetwarzany w każdy zwykły, typowy dla e-maila sposób. Dokumenty elektroniczne zawierające treść zawartej umowy, tj. Potwierdzenie Zamówienia oraz Regulamin są przechowywane w postaci elektronicznej oraz zabezpieczone na serwerze Bosch zgodnie ze współczesnymi standardami należytej staranności branży IT i mogą być udostępnione Klientowi na jego żądanie w tej postaci w terminie 14 dni.

  5. Bosch zastrzega sobie prawo do połączenia Potwierdzenia Wpływu Zamówienia z Potwierdzeniem Zamówienia, tj. skierowania do Klienta jednego komunikatu.

  6. Przedmiot świadczenia Bosch wynika z informacji zawartych na stronach internetowych Bosch, a zwłaszcza ze strony zawierającej podsumowanie zamówienia wyświetlającej się tuż przed zakończeniem procesu składania zamówienia, oraz z potwierdzenia zamówienia. Zmiana potwierdzonego zamówienia może nastąpić wyłącznie w drodze zmiany umowy. Prośba Klienta o zmianę stanowi ofertę zawarcia umowy zmieniającej. Bosch nie jest zobowiązany do jej przyjęcia.

  7. Komunikacja pomiędzy Bosch a Klientem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, dlatego też Klient jest zobowiązany do zapewnienia poprawnego działania funkcji odbioru e-mail. Klient powinien podać swój aktualny adres poczty elektronicznej i sprawdzać pocztę otrzymywaną na ten adres pocztowy. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Bosch o każdej zmianie tego adresu. Klient nie powinien wprowadzać zmian w ustawieniach programu do obsługi poczty elektronicznej lub w ustawieniach samej skrzynki pocztowej uniemożliwiających odbiór wiadomości lub mogących powodować, że Klient nie zapozna się z odebranymi wiadomościami, ponieważ np. zostaną one umieszczone w folderze Spam. Obowiązek zapewnienia odbioru e-mail na wskazanej skrzynce odbiorczej spoczywa na Kliencie. Niezależnie od powyższego dopuszczalna jest komunikacja w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej.

  8. Bosch jest uprawniony do ograniczenia ilości zamawianych towarów do ilości potrzebnej gospodarstwu domowemu lub niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

  9. Wysyłka towaru jest realizowana na warunkach uzgodnionych z klientem. Uzgodnienia odnoszące się do okresów i ostatecznych terminów wysyłki i realizacji zamówienia wymagają ustaleń za pomocą poczty elektronicznej.

  10. Wysyłka towaru następuje zgodnie z wyborem Klienta będącego konsumentem w terminie maksymalnym 14 dni roboczych.

  11. Umowa wiąże pod warunkiem prawidłowej dostawy własnej Bosch, tzn. może on nie spełnić swojego świadczenia w przypadku niepoprawnej lub nieprawidłowej realizacji dostaw własnych. O braku towaru lub częściowym braku zamówienia Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni roboczych. Spełnione już ewentualnie świadczenie wzajemne podlega niezwłocznemu zwrotowi. Niemożliwość spełnienia świadczenia może wynikać również z okoliczności związanych z błędami systemowymi IT.

  12. Pytania w przedmiocie swojego zamówienia Klient może kierować do:

         Działu Obsługi Klienta:
         e-mail: kontakt_esklep_dremel@pl.bosch.com
         Tel.: 22 715 44 21

  13. Do korzystania ze sklepu internetowego Bosch konieczne jest posługiwanie się systemem IT o następujących cechach:

          a. Przeglądarki internetowej: Firefox, w wersji nie starszej niż 24 lub Google Chrome, w wersji nie starszej niż 29 lub Internet Explorer w wersji nie starszej niż 10.0 lub Safari w wersji nie starszej niż 6

          b. Włączoną obsługę Java Script

          c. W przypadku dokonywania zakupów aktywny adres e-mail

  14. Korzystając ze sklepu internetowego Bosch Klient jest narażony na typowe w środowisku internetowym zagrożenia, typu zainfekowanie systemu IT Klienta szkodliwym oprogramowaniem (malware, robaki internatowe, cracking, phishing, sniffing i in.). Bosch dokłada starań w celu ograniczenia dostępu tego typu oprogramowania do swojego systemu IT w postaci certyfikatów SSL. Zabezpieczenia te jednak nie są w stanie zlikwidować całkowicie przedstawionego ryzyka. W związku z tym Klient jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczania swojego systemu IT we własnym zakresie.

 7. Prawo odstąpienia od umowy
 8. 1. Jeżeli Klient jest konsumentem, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy. Warunki i skutki odstąpienia wynikają z poniższego pouczenia o tym prawie.

  2. Celem usprawnienia procesu zwrotu Bosch przygotował specjalną stronę internetową, pozwalająca na przyspieszenie procesu zwrotu produktów: https://shop.bosch-do-it.com/pl/pl/serwis/zwrot-towaru.

 9. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy
 10. 1. W terminie 14 dni przysługuje Klientom prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez konieczności wskazywania powodów. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni, licząc od dnia:

          a. (wariant 1: w przypadku jednej umowy sprzedaży) w którym Klienci weszli w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klientów weszła w posiadanie towaru;

          b. (wariant 2: w przypadku umowy obejmującej większą ilość towarów zamówionych w ramach jednego zamówienia, których dostawa będzie realizowana oddzielnie) w którym Klienci weszli w posiadanie ostatniego z towarów, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klientów weszła w posiadanie ostatniego z towarów.

  2. Aby skorzystać z przysługującego Klientom prawa odstąpienia należy skorzystać z jednej z dwóch możliwości:

          a. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: https://shop.bosch-do-it.com/pl/pl/serwis/zwrot-towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie deklaracji odstąpienia złożonego za pośrednictwem formularza na w/w stronie internetowej.

          b. Poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. Wzór Odstąpienia, pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji w sprawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.

         Robert Bosch Sp. z o.o.
         ul. Jutrzenki 105
         02-231 Warszawa
         Z dopiskiem „Dremel e-sklep”

 11. Skutki odstąpienia
 12. 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy wszystkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostarczenia towaru (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikłych z wybrania innego niż standardowy i najtańszy sposobu dostawy) zostaną niezwłocznie zwrócone. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dniu od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku Klienci nie poniosą jakichkolwiek dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

  2. Bosch zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności otrzymanych do chwili otrzymania towarów z powrotem lub okazania dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

  3. W przypadku zwrotu towaru koniecznym będzie poniesienie przez Klienta bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, tj. w szczególności koszt wysyłki.

  4. Koszty związane z ewentualnym zmniejszeniem wartości towaru obciążają Klientów tylko wtedy, gdy zmniejszenie to wynika z korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 13. Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy
 14. 1. Zgodnie z art. 38 p. 3 i 6 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

  2. Klient jest zobowiązany pokryć opłaty operatora kart kredytowych z tytułu nieskutecznego obciążenia karty kredytowej w wyniku zwrotu płatności.

 15. Ceny i płatności
 16. 1. Ceny z chwili zamówienia są wiążące. Wszystkie ceny są cenami brutto - zawierają obowiązujący w danym przypadku, ustawowy podatek VAT. Bosch nie nalicza Klientowi żadnych dodatkowych kosztów za złożenie zamówienia przy pomocy środków komunikowania się na odległość.

  2. Płatności można realizować kartą kredytową (MasterCard, Visa lub American Express) lub za pośrednictwem elektronicznego systemu przelewu bankowego. Płatność kartą kredytową następuje w drodze obciążenia karty kredytowej kwotą wskazaną na fakturze w walucie złoty (PLN) po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia.

  W zestawieniu transakcji kartą kredytową Klienta w polu płatności pojawia się informacja: „Robert Bosch Polska". W przypadku cofnięcia obciążenia karty kredytowej Klient jest zobowiązany dokonać płatności ceny wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami w terminie 10 dni od otrzymania świadczenia. Do wspomnianych kosztów dodatkowych zaliczają się między innymi koszty powstałe z tytułu cofnięcia obciążenia karty kredytowej lub niedokonania płatności.

  3. Klient będący przedsiębiorcą jest uprawniony do dokonania potrącenia z wierzytelnościami przysługującymi Bosch tylko w przypadku posiadania wierzytelności bezspornych lub stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądowym.

 17. Koszty przesyłki
 18. 1. Do każdego zamówienia, niezależnie od wartości konkretnego zamówienia, należy doliczyć wskazany koszt przesyłki wraz z podatkiem VAT. Informacja o kosztach wysyłki zamieszczona jest na etapie podsumowania zamówienia i zostanie zamieszczona na fakturze VAT.

 19. Dostawa
 20. 1. Bosch jest zobowiązany dostarczyć zamówienie będące przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.

  2. Bosch zamieszcza na stronie internetowej sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.

  3. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.

  4. Bosch przesyła fakturę VAT przy pomocy poczty e-mail, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

 21. Instrukcja odebrania przesyłki kurierskiej
 22. 1. Jeżeli w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, istnieje prawne zobowiązanie dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności DHL Parcel (Poland) sp. z o.o.

  2. W przypadku widocznego uszkodzenia opakowania, wgniecenia, rozerwania, naruszenia taśm firmowych, niezbędnym jest naniesienie odpowiednich uwagi na list przewozowy lub w inny sposób (np. w protokole szkodowym) w momencie doręczenia. Należy ponadto przekazać te uwagi DHL Parcel (Poland) sp. z o.o. pod numerem telefonu: 42 634 53 45, lub mailowo najlepiej załączając np. od razu zdjęcia na adres: kontakt.pl@dhl.com. Należy zachować ten e-mail do czasu rozwiązania problemu.

  3. Prosimy o naniesienie w liście przewozowym w momencie doręczenia uwagę „na życzenie kuriera bez rozpakowywania przesyłki”, chyba, że kurier zgodzi się na rozpakowanie przesyłki w jego obecności.

  4. W przypadku, kiedy przesyłka nie nosiła widocznych śladów uszkodzenia, Klient powinien sprawdzić jej zawartość w obecności Kuriera albo natychmiast po jego odjeździe. W przypadku uszkodzenia towaru należy natychmiast zgłosić ten fakt na infolinię DHL Parcel (Poland) sp. z o.o.: pod numerem telefonu: 42 634 53 45 lub mailowo na adres: kontakt.pl@dhl.com. Należy zachować ten e-mail do czasu rozwiązania problemu.

 23. Przejście ryzyka
 24. 1. W przypadku sprzedaży wysyłkowej niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego towaru przechodzi na Klienta będącego konsumentem z chwilą wydania mu towaru.

  2. Równoznaczna z wydaniem towaru jest sytuacja, w której Klient będący konsumentem pozostaje w zwłoce z przyjęciem.

 25. Odstąpienie
 26. 1. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Klienta, w szczególności w przypadku zwłoki z zapłatą, Bosch jest uprawniony do odstąpienia od umowy po upływie wyznaczonego przez Bosch odpowiedniego terminu dodatkowego. Uprawnienie to pozostaje bez wpływu na pozostałe uprawnienia umowne lub ustawowe.

  2. Bosch jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Klient wstrzymał swoje płatności lub złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego lub podobnego postępowania wszczynanego w przypadku nadmiernego zadłużenia majątku Klienta.

  3. Bosch jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli doszło do lub istnieje ryzyko znacznego pogorszenia sytuacji majątkowej Klienta i przez to zagrożone jest spełnienie obowiązku zapłaty na rzecz Bosch, lub jeżeli Klient jest niewypłacalny lub zadłużony w znacznym stopniu.

  4. Zawarte w niniejszym § 9 regulacje nie ograniczają w żaden sposób uprawnień i roszczeń określonych w ustawach.

 27. Odpowiedzialność za wady towaru
 28. 1. Jeżeli Klient jest konsumentem, wówczas przysługują mu ustawowe roszczenia wynikające z rękojmi, tj. odpowiedzialności Bosch za wady towaru, uregulowane w kodeksie cywilnym.

  2. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, to rękojmia jest wyłączona.

  3. Zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom udzielana jest gwarancja za pomocą dokumentu gwarancyjnego dołączonego do towaru.

  4. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym oraz na 24 miesiące od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.

  5. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

          a. Narzędzie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowane;

          b. Stosowany był osprzęt zalecany przez producenta;

          c. Narzędzie nie było demontowane ani modyfikowane przez osoby nieupoważnione;

          d. Nie zniszczono (usunięto) tabliczki znamionowej z numerem seryjnym narzędzia;

  6. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z przeciążenia narzędzia na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji.

  7. Gwarancja nie obejmuje wymiany części zużywających się w sposób naturalny, a w tym szczotek węglowych, przewodów zasilających, uchwytów narzędziowych, łożysk itp. o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych.

  8. Gwarancja nie uzasadnia innych roszczeń poza prawem do usunięcia wady urządzenia.

  9. Roszczenia regresowe Klienta wobec Bosch (art. 5761 k.c. i n.) powstają tylko w przypadku, gdy Klient:

          a. Zlecił usunięcie wad punktowi usługowemu autoryzowanemu przez Bosch,

          b. Nie zawarł ze swoim odbiorcą żadnych porozumień wykraczających poza ustawowy zakres rękojmi, w tym np. ustaleń opierających się na dobrej woli Klienta (ustalenie grzecznościowe, „gentlemen’s agreement”), ale nie wynikających z jego obowiązków prawnych względem jego odbiorcy.

  11. Obowiązek Bosch naprawienia szkody z powodu wad fizycznych realizowany jest w pozostałym zakresie zgodnie z § 9. Wykluczone są dalej idące lub inne niż uregulowane w § 9 roszczenia Klienta związane z wadami fizycznymi.

 29. Ograniczenie odpowiedzialności
 30. 1. Bosch jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania tylko:

          a. W przypadku szkód na osobie,

          b. Na podstawie odpowiedzialności wynikającej z imperatywnych przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny lub

          c. Na podstawie odpowiedzialności wynikającej z innych imperatywnych przepisów prawa.

  2. Odpowiedzialność odszkodowawcza wykraczająca poza zakres przewidziany w § 10 jest wykluczona bez względu na charakter prawny dochodzonego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń o naprawienie szkody na zasadzie culpa in contrahendo, tj. winy za szkodę wyrządzoną przy negocjowaniu umowy lub roszczeń deliktowych o naprawienie szkód majątkowych na podstawie art. 415 k.c.

  3. W zakresie, w którym odpowiedzialność za szkodę Bosch jest wyłączona, wyłączenie obejmuje również osobistą odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez osoby zatrudnione przez Bosch, przedstawicieli Bosch lub osoby, którymi Bosch posługuje się przy wykonaniu zobowiązania.

  4. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, wówczas zobowiązuje się on zwolnić Bosch z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.) z tytułu jakichkolwiek strat osób trzecich powstałych na skutek działań Klienta – niezależnie od tego, czy działania te wynikały z winy umyślnej czy też nie.

  5. Z chwilą złożenia zamówienia towaru Klient wyraźnie akceptuje, że naprawy elektronarzędzi mogą być przeprowadzane jedynie przez specjalistę i zgodnie z regułami Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 31. Przechowywanie danych, ochrona danych
 32. 1. Wszelkie przekazane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane zgodnie z polską ustawą o ochronie danych osobowych.

  2. Administratorem danych osobowych Klientów jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą Jutrzenki 105 w Warszawie.

  3. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, poprzez prowadzony przez administratora danych osobowych Sklep internetowy Dremel, tj. do skompletowania zamówienia, jego potwierdzenia, wysyłki, obsługi finansowo-księgowej dokonanych zakupów, oraz potwierdzenia dostawy towaru, a także w innych, prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych osobowych wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych.

  4. Administrator danych osobowych przewiduje udostępnienie danych osobowych Klientów w zakresie: dane zamawiającego (np.: imię i nazwisko, nazwa podmiotu, itp.), adres dostawy oraz telefon kontaktowy następującym podmiotom:

          a. Pośredniczącym w dostarczeniu zamówionych towarów do Klienta, zgodnie z wybraną przez Klienta metodą wysyłki

          b. Podmiotom i organom upoważnionym do otrzymywania takich danych na mocy szczegółowych przepisów prawa,

          c. Obsługującym systemy IT uczestniczące w wykonaniu umowy na zlecenie administratora danych osobowych, w szczególności: Adyen B.V oraz Robert Bosch GmbH.

  5. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do składania zamówień w sklepie internetowym.

  6. Klientom przysługuje prawo do kontroli Procesów Przetwarzania danych osobowych, ich poprawiania i aktualizowania. Klient składając zamówienie w sklepie internetowym Bosch wyraża zgodę na kontakt ze strony administratora danych osobowych w formie elektronicznej lub telefonicznej, na każdym etapie realizacji zamówienia. Klient może wyrazić dodatkową zgodę na kontakt w formie elektronicznej i telefonicznej ze strony Administratora Danych Osobowych wykraczający poza wyżej wymieniony, na zasadach i zgodnie z zgodnie z art. 10 ust. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne.

  7. Wykonanie umowy zawartej z Klientem wymaga przetwarzania jego danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wykonanie umowy jest dopuszczalne jedynie na podstawie wyraźnej zgody Klienta. Szczegóły w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i ich wykorzystania wykraczające poza niniejszy § 11 przedstawione są w Polityce Prywatności.

 33. Postępowanie reklamacyjne i realizacja uprawnień z gwarancji
 34. 1. Reklamacje dotyczące dostarczonego towaru należy zgłaszać pod adresem e-mail: kontakt_esklep_dremel@pl.bosch.com

  2. W reklamacji należy podać jak najwięcej informacji dotyczących okoliczności wykrycia wady, terminu, w jakim to nastąpiło oraz samej wady.

  3. Bosch ustosunkuje się do reklamacji w formie takiej, w jakiej została złożona reklamacja, na adres, z którego nadeszła reklamacja w terminie 14 dni, jak również poinformuje o dalszym trybie postępowania.

  4. Podstawą rozpatrzenia zgłoszenia w ramach gwarancji jest prawidłowo wypełniona przez sprzedawcę karta gwarancyjna wraz z dowodem zakupu (faktura lub paragon).

  5. Karta gwarancyjna musi zawierać nazwę oraz numer katalogowy i seryjny urządzenia, datę sprzedaży zgodną z dowodem zakupu oraz pieczęć i podpis sprzedawcy.

  6. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez CENTRALNY SERWIS ELEKTRONARZĘDZI.

  7. Celem usprawnienia procesu napraw uruchomiony został specjalny serwis online dostępny pod adresem: https://www.bosch-do-it.com/pl/pl/majsterkowicze/serwis/serwis-naprawczy/zlecenie-naprawy-online/index.jsp#tab_1

  8. W przypadku stwierdzenia wady narzędzie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do punktu sprzedaży lub przesłać (na koszt i ryzyko odbiorcy) poprzez:

         DHL PARCEL tel.: 801 345 345 (42 634 53 45 z tel. komórkowego)
         na adres:
         CENTRALNY SERWIS ELEKTRONARZĘDZI
         ul. Szyszkowa 35/37;
         02-285 Warszawa

  9. Informacji, o naprawach Bosch udziela w godzinach 8:30-16:30 od poniedziałku do piątku:

         tel.: 22 715 44 50, fax: 22 715 44 40 – narzędzia przesłane pocztą kurierską
         tel.: 22 715 44 56, fax: 22 715 44 41 – narzędzia dostarczone osobiście do serwisu w Warszawie

  10. W przypadku nieuznania reklamacji lub gwarancji Klient może zwrócić się do rzecznika konsumenta będącego urzędnikiem publicznym. Nie jest standardem Bosch uczestniczenie w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji. W szczególności Bosch nie oferuje zapisu na sąd polubowny i nie praktykuje uczestniczenia w postępowaniach przed sądami polubownymi czy to stałymi (np. SAKiG), czy to powołanymi ad hoc.

 35. Postanowienia końcowe
 36. 1. Jeśliby którekolwiek postanowienie umowy okazało się nieważne, to umowa pozostaje ważna, a strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postawienia postanowieniem ważnym, zmierzającym do osiągnięcia tego samego celu gospodarczego.

  2. Sądem miejscowo właściwym w sporach z Klientami będącymi przedsiębiorcami jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Bosch.

  3. Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy Bosch a Klientem obowiązuje wyłącznie prawo polskie z wyłączeniem prawa prywatnego międzynarodowego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Załącznik nr 1 Wzór Odstąpienia

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………
- Adres konsumenta(-ów) …………………………
- Zgadzam się/zgadzamy się / Nie zgadzam się/Nie zgadzamy się na zwrot ceny przelewem bankowym (*).
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………
- Data …………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.