Regulamin sklepu internetowego Dremel ważny od 29.11.2018

 

§ 1 Zakres zastosowania

1. Niniejsze Ogólne Warunki Zawierania Umów sprzedaży (dalej zwane Regulaminem) za pośrednictwem platformy internetowej Robert Bosch sp. z o.o. (dalej Bosch) dla Działu Elektronarzędzia obowiązują w wersji z chwili zawarcia umowy, która została zawarta i wykonana za pośrednictwem sklepu internetowego Dremel pomiędzy spółką Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000051814 NIP 526-10-27-992 tel. nr 22 715 40 00 a Klientem. Za pośrednictwem sklepu internetowego Dremel firma Bosch wprowadza do obrotu w Polsce produkty marki Dremel.

2. Podmiotem odpowiedzialnym za prowadzenie serwisu jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 105.

3. Zaproponowane przez Klienta warunki odmienne, niezgodne lub uzupełniające wobec obowiązującego Regulaminu nie stanowią części składowej umowy, nawet jeżeli są one znane Bosch, chyba że ich obowiązywanie zostało wyraźnie i w formie pisemnej zaakceptowane przez Bosch.

4. Towary i usługi oferowane przez Bosch za pośrednictwem sklepu internetowego adresowane są do konsumentów, będących odbiorcami końcowymi. Na potrzeby niniejszego Regulaminu „Konsumentem“ jest każda osoba fizyczna dokonująca z Bosch czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 k.c.).

 

§ 2 Sklep internetowy Dremel – usługa świadczona drogą elektroniczną

1. Bosch prowadzi sklep internetowy Dremel prezentujący Klientom towary marki Dremel (również dodatki i akcesoria do wyrobów Dremel i różne wersje produktów Dremel). Z asortymentu Dremel Klient może wybrać dostępne towary przenosząc je do koszyka oraz wysłać zamówienie do Bosch.

2. Towarami dostępnymi są towary, obok wizualizacji których znajduje się aktywna ikona koszyka. Towary niedostępne znajdują się na stronie internetowej Dremel, ponieważ są częścią asortymentu Dremel i mogą stać się dostępne. Prezentując cały swój asortyment – zarówno towary dostępne, jak i niedostępne – Bosch przekazuje Klientom informację o rodzajach swoich produktów i ich cechach. Prezentując towar z aktywną ikoną koszyka, Bosch umożliwia ponadto jego zakup, którego inicjatorem jest Klient.

3. Dostawa zamówionych towarów możliwa jest jedynie na terenie Polski. Obsługa zamówień odbywa się wyłącznie w języku polskim. Zawierana w ten sposób umowa jest umową sprzedaży, na mocy której następuje przeniesienie własności towaru na Klienta po dokonaniu płatności. Bosch prześle Klientowi towar na wskazany przez Klienta adres w terminie 14 dni roboczych od dokonania zapłaty.

 

§ 3 Zawarcie umowy, zastrzeżenie dostawy, wysyłka, kontakt, interoperacyjność treści cyfrowych, zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną

1. Prezentacja sklepu internetowego Dremel stanowi niewiążące zaproszenie Klientów do składania zamówień na towary. Oznacza to, że Bosch nie gwarantuje dostępności towaru. Bosch zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych i innych sklepu internetowego Dremel w stosownym zakresie.

2. Po dokonaniu starannego sprawdzenia wszystkich danych dotyczących wybranego towaru Klient może złożyć odpłatne zamówienie naciskając przycisk „Przystępuję do zakupu”. Aż do chwili naciśnięcia przycisku „Płacę“ Klient może przerwać składanie zamówienia w każdym momencie zamykając okno przeglądarki. Klikając na pole „Płacę” Klient składa odpłatne zamówienie oraz wiążącą ofertę zawarcia umowy. Do momentu kliknięcia na pole „Potwierdź zamówienie” Klient może dokonać korekty danych zamówienia w ten sposób, że zmodyfikuje dane w oknie potwierdzenia, np. skasuje dany towar z zamówienia, zwiększy lub zmniejszy liczbę zamówionego towaru. Szczegóły dotyczące płatności i dostawy określa się pod koniec procesu składania zamówienia w drodze wyboru odpowiedniej formy płatności i dostawy. Klient składa ofertę zakupu klikając na „Płacę”.

3. Wpływ zamówienia Klienta jest niezwłocznie potwierdzany za pomocą Potwierdzenia Wpływu Zamówienia, ale nie stanowi jeszcze wiążącego przyjęcia zamówienia, lecz służy jedynie do poinformowania Klienta o wpływie jego zamówienia oraz do dostarczenia wraz z potwierdzeniem niniejszego Regulaminu oraz Wzoru Odstąpienia. Do zawarcia Umowy Sprzedaży dochodzi poprzez wysłanie Potwierdzenia Zamówienia. Umowa może być zawarta jedynie w języku polskim.

4. Bosch przechowuje treść umowy i przesyła Klientom dane zamówienia pocztą elektroniczną. Treść Regulaminu oraz Wzór Odstąpienia są zawsze dostępne pod adresem: https://shop.dremeleurope.com/pl/pl/obslugaklienta/regulamin. Klient będący konsumentem poprzez złożenie zamówienia wyraża zgodę na wydanie mu dokumentu umowy w formie e-mail, który może być zapisany na komputerze, przechowywany na serwerze, skopiowany do edytora tekstów, tj. przechowywany i przetwarzany w każdy zwykły, typowy dla e-maila sposób. Dokumenty elektroniczne zawierające treść zawartej umowy, tj. Potwierdzenie Zamówienia oraz Regulamin są przechowywane w postaci elektronicznej oraz zabezpieczone na serwerze Bosch zgodnie ze współczesnymi standardami należytej staranności branży IT i mogą być udostępnione Klientowi na jego żądanie w tej postaci w terminie 14 dni.

5. Bosch będzie przesyłać faktury VAT, duplikaty tych faktur oraz ich korekty w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

6. Bosch zastrzega sobie prawo do połączenia Potwierdzenia Wpływu Zamówienia z Potwierdzeniem Zamówienia, tj. skierowania do Klienta jednego komunikatu.

7. Przedmiot świadczenia Bosch wynika z informacji zawartych na stronach internetowych Bosch, a zwłaszcza ze strony zawierającej podsumowanie zamówienia wyświetlającej się tuż przed zakończeniem procesu składania zamówienia, oraz z potwierdzenia zamówienia. Zmiana potwierdzonego zamówienia może nastąpić wyłącznie w drodze zmiany umowy. Prośba Klienta o zmianę stanowi ofertę zawarcia umowy zmieniającej. Bosch nie jest zobowiązany do jej przyjęcia.

8. Komunikacja pomiędzy Bosch a Klientem odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, dlatego też Klient jest zobowiązany do zapewnienia poprawnego działania funkcji odbioru e-mail. Klient powinien podać swój aktualny adres poczty elektronicznej i sprawdzać pocztę otrzymywaną na ten adres pocztowy. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego informowania Bosch o każdej zmianie tego adresu. Klient nie powinien wprowadzać zmian w ustawieniach programu do obsługi poczty elektronicznej lub w ustawieniach samej skrzynki pocztowej uniemożliwiających odbiór wiadomości lub mogących powodować, że Klient nie zapozna się z odebranymi wiadomościami, ponieważ np. zostaną one umieszczone w folderze Spam. Obowiązek zapewnienia odbioru e-mail na wskazanej skrzynce odbiorczej spoczywa na Kliencie. Niezależnie od powyższego dopuszczalna jest komunikacja w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej.

9. Bosch jest uprawniony do ograniczenia ilości zamawianych towarów do ilości potrzebnej gospodarstwu domowemu lub niezbędnej do prowadzenia działalności gospodarczej.

10. Wysyłka towaru jest realizowana na warunkach uzgodnionych z klientem. Uzgodnienia odnoszące się do okresów i ostatecznych terminów wysyłki i realizacji zamówienia wymagają ustaleń za pomocą poczty elektronicznej.

11. Wysyłka towaru następuje zgodnie z wyborem Klienta będącego konsumentem w terminie maksymalnym 14 dni roboczych.

12. Umowa wiąże pod warunkiem prawidłowej dostawy własnej Bosch, tzn. może on nie spełnić swojego świadczenia w przypadku niepoprawnej lub nieprawidłowej realizacji dostaw własnych. O braku towaru lub częściowym braku zamówienia Klient zostanie poinformowany w terminie 14 dni roboczych. Spełnione już ewentualnie świadczenie wzajemne podlega niezwłocznemu zwrotowi. Niemożliwość spełnienia świadczenia może wynikać również z okoliczności związanych z błędami systemowymi IT.

13. Pytania w przedmiocie swojego zamówienia Klient może kierować do Działu Obsługi Klienta:

E-mail: Kontakt_eSklep_Dremel@pl.bosch.com

Tel.: +48 22 715 44 21

14. Do korzystania ze sklepu internetowego Bosch konieczne jest posługiwanie się systemem IT o następujących cechach:

a. Przeglądarka internetowa: Firefox, w najnowszej stabilnej wersji, Google Chrome, w najnowszej stabilnej wersji, lub Internet Explorer, w najnowszej stabilnej wersji,

b. Włączona obsługę Java Script,

c. W przypadku dokonywania zakupów aktywny adres e-mail.

15. Korzystając ze sklepu internetowego Bosch Klient jest narażony na typowe w środowisku internetowym zagrożenia, typu zainfekowanie systemu IT Klienta szkodliwym oprogramowaniem (malware, robaki internatowe, cracking, phishing, sniffing i in.). Bosch dokłada starań w celu ograniczenia dostępu tego typu oprogramowania do swojego systemu IT w postaci certyfikatów SSL. Zabezpieczenia te jednak nie są w stanie zlikwidować całkowicie przedstawionego ryzyka. W związku z tym Klient jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczania swojego systemu IT we własnym zakresie.

 

§ 4 Prawo odstąpienia od umowy

1. Jeżeli Klient jest konsumentem, przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy. Warunki i skutki odstąpienia wynikają z poniższego pouczenia o tym prawie.

2. Celem usprawnienia procesu zwrotu Bosch przygotował specjalną stronę internetową, pozwalająca na przyspieszenie procesu zwrotu produktów: https://shop.dremeleurope.com/pl/pl/obslugaklienta/zwroty.

 

Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy

1. W terminie 14 dni przysługuje Klientom prawo odstąpienia od niniejszej umowy bez konieczności wskazywania powodów. Termin odstąpienia od umowy wynosi 14 dni, licząc od dnia:

a. (wariant 1: w przypadku jednej umowy sprzedaży) w którym Klienci weszli w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klientów weszła w posiadanie towaru;

b. (wariant 2: w przypadku umowy obejmującej większą ilość towarów zamówionych w ramach jednego zamówienia, których dostawa będzie realizowana oddzielnie) w którym Klienci weszli w posiadanie ostatniego z towarów, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klientów weszła w posiadanie ostatniego z towarów.

2. Aby skorzystać z przysługującego Klientom prawa odstąpienia należy skorzystać z jednej z dwóch możliwości:

a. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: https://shop.bosch-do-it.com/pl/pl/serwis/zwrot-towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie deklaracji odstąpienia złożonego za pośrednictwem formularza na w/w stronie internetowej.

b. Poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia (np. Wzór Odstąpienia, pisma wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną) o swojej decyzji w sprawie odstąpienia od Umowy Sprzedaży.
Robert Bosch Sp. z o.o.
ul. Jutrzenki 105
02-231 Warszawa
Z dopiskiem „PT eSklep Dremel”

 

Skutki odstąpienia

1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy wszystkie otrzymane płatności, włącznie z kosztami dostarczenia towaru (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikłych z wybrania innego niż standardowy i najtańszy sposobu dostawy) zostaną niezwłocznie zwrócone. Zwrot płatności nastąpi nie później niż w terminie 14 dniu od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził na inne rozwiązanie; w żadnym wypadku Klienci nie poniosą jakichkolwiek dodatkowych opłat w związku z tym zwrotem.

2. Bosch zastrzega sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności otrzymanych do chwili otrzymania towarów z powrotem lub okazania dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

3. W przypadku zwrotu towaru koniecznym będzie poniesienie przez Klienta bezpośrednich kosztów zwrotu towaru, tj. w szczególności koszt wysyłki.

4. Koszty związane z ewentualnym zmniejszeniem wartości towaru obciążają Klientów tylko wtedy, gdy zmniejszenie to wynika z korzystania z towaru w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.

 

Koniec pouczenia o odstąpieniu od umowy

1. Zgodnie z art. 38 p. 3 i 6 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

2. Klient jest zobowiązany pokryć opłaty operatora kart płatniczych z tytułu nieskutecznego obciążenia karty płatniczej w wyniku zwrotu płatności.

 

§ 5 Ceny i płatności

1. Ceny z chwili zamówienia są wiążące. Wszystkie ceny są cenami brutto - zawierają obowiązujący w danym przypadku, ustawowy podatek VAT. Bosch nie nalicza Klientowi żadnych dodatkowych kosztów za złożenie zamówienia przy pomocy środków komunikowania się na odległość.

2. Płatności można realizować kartą płatniczą (MasterCard, Visa lub American Express). Płatność kartą płatniczą następuje w drodze obciążenia karty płatniczej kwotą wskazaną na fakturze w walucie złoty (PLN) po otrzymaniu Potwierdzenia Zamówienia.

3. W zestawieniu transakcji kartą płatniczą Klienta w polu płatności pojawia się informacja: „Robert Bosch Polska". W przypadku cofnięcia obciążenia karty płatniczej Klient jest zobowiązany dokonać płatności ceny wraz z ewentualnymi dodatkowymi kosztami w terminie 10 dni od otrzymania świadczenia. Do wspomnianych kosztów dodatkowych zaliczają się między innymi koszty powstałe z tytułu cofnięcia obciążenia karty płatniczej lub niedokonania płatności.

 

§ 6 Koszty przesyłki

1. Do każdego zamówienia, niezależnie od wartości konkretnego zamówienia, należy doliczyć wskazany koszt przesyłki wraz z podatkiem VAT. Informacja o kosztach wysyłki zamieszczona jest na etapie podsumowania zamówienia i zostanie zamieszczona na fakturze VAT.

 

§ 7 Dostawa

1. Bosch jest zobowiązany dostarczyć zamówienie będące przedmiotem Umowy Sprzedaży bez wad.

2. Bosch zamieszcza na stronie internetowej sklepu informację o liczbie dni roboczych potrzebnych do dostawy i realizacji zamówienia.

3. Zamówione towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej DHL na adres wskazany w Formularzu Zamówienia.

4. Bosch przesyła fakturę VAT przy pomocy poczty e-mail, na adres elektroniczny podany przez Klienta podczas składania zamówienia.

 

Instrukcja odebrania przesyłki kurierskiej

1. Jeżeli w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, istnieje prawne zobowiązanie dokonania wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności DHL Parcel (Poland) sp. z o.o.

2. W przypadku widocznego uszkodzenia opakowania, wgniecenia, rozerwania, naruszenia taśm firmowych, niezbędnym jest naniesienie odpowiednich uwagi na list przewozowy lub w inny sposób (np. w protokole szkodowym) w momencie doręczenia. Należy ponadto przekazać te uwagi DHL Parcel (Poland) sp. z o.o. pod numerem telefonu: 42 634 53 45, lub mailowo najlepiej załączając np. od razu zdjęcia na adres: kontakt.pl@dhl.com. Należy zachować ten e-mail do czasu rozwiązania problemu.

3. Prosimy o naniesienie w liście przewozowym w momencie doręczenia uwagę „na życzenie kuriera bez rozpakowywania przesyłki”, chyba, że kurier zgodzi się na rozpakowanie przesyłki w jego obecności.

4. W przypadku, kiedy przesyłka nie nosiła widocznych śladów uszkodzenia, Klient powinien sprawdzić jej zawartość w obecności Kuriera albo natychmiast po jego odjeździe. W przypadku uszkodzenia towaru należy natychmiast zgłosić ten fakt na infolinię DHL Parcel (Poland) sp. z o.o.: pod numerem telefonu: 42 634 53 45 lub mailowo na adres: kontakt.pl@dhl.com. Należy zachować ten e-mail do czasu rozwiązania problemu.

 

§ 8 Przejście ryzyka

1. W przypadku sprzedaży wysyłkowej niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia zakupionego towaru przechodzi na Klienta będącego konsumentem z chwilą wydania mu towaru.

2. Równoznaczna z wydaniem towaru jest sytuacja, w której Klient będący konsumentem pozostaje w zwłoce z przyjęciem.

 

§ 9 Odstąpienie

1. W przypadku nienależytego wykonania umowy przez Klienta, w szczególności w przypadku zwłoki z zapłatą, Bosch jest uprawniony do odstąpienia od umowy po upływie wyznaczonego przez Bosch odpowiedniego terminu dodatkowego. Uprawnienie to pozostaje bez wpływu na pozostałe uprawnienia umowne lub ustawowe.

2. Bosch jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli Klient wstrzymał swoje płatności lub złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego, naprawczego, likwidacyjnego lub podobnego postępowania wszczynanego w przypadku nadmiernego zadłużenia majątku Klienta.

3. Bosch jest uprawniony do odstąpienia od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu, jeżeli doszło do lub istnieje ryzyko znacznego pogorszenia sytuacji majątkowej Klienta i przez to zagrożone jest spełnienie obowiązku zapłaty na rzecz Bosch, lub jeżeli Klient jest niewypłacalny lub zadłużony w znacznym stopniu.

4. Zawarte w niniejszym § 9 regulacje nie ograniczają w żaden sposób uprawnień i roszczeń określonych w ustawach.

 

§ 10 Odpowiedzialność za wady towaru

1. Jeżeli Klient jest konsumentem, wówczas przysługują mu ustawowe roszczenia wynikające z rękojmi, tj. odpowiedzialności Bosch za wady towaru, uregulowane w kodeksie cywilnym.

2. Jeżeli Klientem jest przedsiębiorca, to rękojmia jest wyłączona.

3. Gwarancja udzielana jest na okres 12 miesięcy od daty zakupu w przypadku zastosowania zawodowego lub porównywalnego z zawodowym oraz na 24 miesiące od daty zakupu w przypadku zakupu i zastosowania konsumenckiego. Okres gwarancji rozpoczyna się w momencie zakupu urządzenia przez pierwszego użytkownika, przy czym decydująca jest data na oryginalnym dowodzie zakupu.

4. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia wynikające z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych pod warunkiem, że:

a. narzędzie było użytkowane zgodnie z instrukcją obsługi i przeznaczeniem oraz odpowiednio konserwowane;

b. stosowany był osprzęt zalecany przez producenta;

c. narzędzie nie było demontowane ani modyfikowane przez osoby nieupoważnione;

d. nie zniszczono (usunięto) tabliczki znamionowej z numerem seryjnym narzędzia;

5. Gwarancją nie są objęte:

a. uszkodzenia wynikające z przeciążenia narzędzia na skutek nadmiernej i/lub niewłaściwej eksploatacji,

b. części podlegające zużyciu na skutek eksploatacji elektronarzędzia lub naturalnego zużycia w tym szczotek węglowych, uchwytów narzędziowych, łożysk, itp., o ile ich zużycie nie wynikało z ukrytych wad produkcyjnych lub materiałowych,

c. usterki powstałe na skutek nieprzestrzegania instrukcji obsługi, niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania elektronarzędzia, odbiegających od normalnych warunków naturalnych i atmosferycznych, niewłaściwych warunków eksploatacji, przeciążenia lub zaniedbań w zakresie konserwacji elektronarzędzia,

d. usterki narzędzia spowodowane przez stosowanie osprzętu, akcesoriów pomocniczych lub części zamiennych nie będących oryginalnymi częściami Bosch,

e. narzędzia, w których dokonano zmian lub uzupełnień,

f. niewielkie odchylenia od normy, nieistotne z punktu widzenia wartości i przydatności urządzenia.

6. Gwarancja jest oferowana dodatkowo i nie ogranicza praw określonych przez obecne i przyszłe ustawy. W szczególności nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień wynikających z tytułu przepisów o rękojmi za wady fizyczne rzeczy.

7. Roszczenia regresowe Klienta wobec Bosch (art. 5761 k.c. i n.) powstają tylko w przypadku, gdy Klient:

a. Zlecił usunięcie wad punktowi usługowemu autoryzowanemu przez Bosch,

b. Nie zawarł ze swoim odbiorcą żadnych porozumień wykraczających poza ustawowy zakres rękojmi, w tym np. ustaleń opierających się na dobrej woli Klienta (ustalenie grzecznościowe, „gentlemen’s agreement”), ale nie wynikających z jego obowiązków prawnych względem jego odbiorcy.

8. Obowiązek Bosch naprawienia szkody z powodu wad fizycznych realizowany jest w pozostałym zakresie zgodnie z § 10. Wykluczone są dalej idące lub inne niż uregulowane w § 10 roszczenia Klienta związane z wadami fizycznymi.

9. Usunięcie uznanej przez Bosch wady objętej gwarancją następuje w drodze bezpłatnej naprawy uszkodzonego urządzenia lub też wymiany na urządzenie pozbawione wad (ew. kolejny model danego urządzenia). Wymienione urządzenie lub jego części przechodzą tym samym na własność firmy Bosch.

 

§ 11 Ograniczenie odpowiedzialności

1. Bosch jest zobowiązany do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania tylko:

2. W przypadku szkód na osobie,

3. Na podstawie odpowiedzialności wynikającej z imperatywnych przepisów kodeksu cywilnego o odpowiedzialności za produkt niebezpieczny lub

4. Na podstawie odpowiedzialności wynikającej z innych imperatywnych przepisów prawa.

5. Odpowiedzialność odszkodowawcza wykraczająca poza zakres przewidziany w § 10 jest wykluczona bez względu na charakter prawny dochodzonego roszczenia. Dotyczy to w szczególności roszczeń o naprawienie szkody na zasadzie culpa in contrahendo, tj. winy za szkodę wyrządzoną przy negocjowaniu umowy lub roszczeń deliktowych o naprawienie szkód majątkowych na podstawie art. 415 k.c.

6. W zakresie, w którym odpowiedzialność za szkodę Bosch jest wyłączona, wyłączenie obejmuje również osobistą odpowiedzialność za szkodę spowodowaną przez osoby zatrudnione przez Bosch, przedstawicieli Bosch lub osoby, którymi Bosch posługuje się przy wykonaniu zobowiązania.

7. Jeżeli Klient jest przedsiębiorcą, wówczas zobowiązuje się on zwolnić Bosch z obowiązku świadczenia (art. 392 k.c.) z tytułu jakichkolwiek strat osób trzecich powstałych na skutek działań Klienta – niezależnie od tego, czy działania te wynikały z winy umyślnej czy też nie.

8. Z chwilą złożenia zamówienia towaru Klient wyraźnie akceptuje, że naprawy elektronarzędzi mogą być przeprowadzane jedynie przez specjalistę i zgodnie z regułami Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

 

§ 12 Przechowywanie danych, ochrona danych

1. Podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie Państwa danych osobowych jest Robert Bosch sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-231), ul. Jutrzenki 105.

2. Osobą odpowiedzialna za nadzór nad procesami przetwarzania danych w Robert Bosch Sp. z o.o. sprawuję pełnomocnik koncernu ds. danych osobowych (Inspektor Ochrony Danych).
Matthias Goebel
Data Protection Officer Information Security and Privacy (C/ISP)
Robert Bosch GmbH
Postfach 30 02 20
70442 Stuttgart GERMANY
e-mail:DPO@bosch.com.

3. Aby dowodzić swoich praw i zgłaszać incydenty związane z naruszeniem ochrony danych należy kliknąć w poniższy link: https://www.bkms-system.net/bosch-datenschutz.

4. Dane osobowe Klientów będą przetwarzane wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, poprzez prowadzony przez administratora danych osobowych Sklep internetowy Bosch, tj. do skompletowania zamówienia, jego potwierdzenia, wysyłki, obsługi finansowo-księgowej dokonanych zakupów, potwierdzenia dostawy towaru (podstawa prawna: wykonanie umowy).

5. Administrator danych osobowych przewiduje udostępnienie danych osobowych Klientów w zakresie: dane zamawiającego (np.: imię i nazwisko, nazwa podmiotu, itp.), adres dostawy oraz telefon kontaktowy następującym podmiotom:

6. Pośredniczącym w dostarczeniu zamówionych towarów do Klienta, zgodnie z wybraną przez Klienta metodą wysyłki

7. Podmiotom i organom upoważnionym do otrzymywania takich danych na mocy szczegółowych przepisów prawa,

8. Obsługującym systemy IT uczestniczące w wykonaniu umowy na zlecenie administratora danych osobowych, w szczególności: Adyen B.V oraz Robert Bosch GmbH.

9. Państwa dane przechowywane są tak długo jak jest to wymagane do realizacji celu w jakim zostały pozyskane. Po tym okresie dane są usuwane z wyjątkiem tych danych, które musimy zachować w celu wypełnienia obowiązków prawnych (np. z powodu określonych prawem podatkowym, handlowym terminów przechowania)

10. Informujemy iż przysługuje Państwu prawo do:

a. Prawo do informacji: Mają Państwo prawo do otrzymania od nas informacji na temat przetwarzania swoich danych. W tym celu mogą Państwo dochodzić prawa do informacji w odniesieniu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy.

b. Prawo do skorygowania i usunięcia danych: Mogą Państwo zażądać od nas skorygowania nieprawdziwych danych i - o ile spełnione są wymogi ustawowe - uzupełnienia lub usunięcia swoich danych. Nie dotyczy to danych, które są niezbędne do celów rozliczeniowych i księgowych lub podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli nie jest potrzebny dostęp do tych danych, ich przetwarzanie jest jednak ograniczane (patrz poniżej).

c. Ograniczenie przetwarzania: Mogą Państwo zażądać od nas - o ile spełnione są wymogi ustawowe - abyśmy ograniczyli przetwarzanie Waszych danych.

d. Sprzeciw wobec przetwarzania danych: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

e. Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego: Poza tym mogą Państwo w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych do celów reklamowych ("sprzeciw wobec reklamy"). Proszę mieć na uwadze, że ze względów organizacyjnych może dojść do nałożenia się odwołania Państwa zgody i wykorzystania Waszych danych w ramach już trwającej kampanii.

f. Sprzeciw wobec przetwarzania danych przy podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu: Ponadto mają Państwo prawo, by w każdej chwili wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej w postaci uzasadnionego interesu. Wstrzymamy wówczas przetwarzanie Państwa danych, chyba że będziemy mogli wykazać - zgodnie z wytycznymi ustawowymi - dostateczne godne ochrony powody dalszego przetwarzania, które przeważają nad Państwa prawami.

g. Odwołanie zgody: Jeżeli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie swoich danych, możecie ją w każdej chwili odwołać na przyszłość. Legalność przetwarzania Państwa danych do momentu odwołania zgody pozostaje przez to nienaruszona.,

h. Możliwości przenoszenia danych: Mają Państwo ponadto prawo, by otrzymać dane, które udostępniliście nam, w ustrukturyzowanym i powszechnie stosowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, bądź - o ile to wykonalne technicznie - by zażądać przekazania danych stronie trzeciej.

i. W przypadku, gdy któraś z aktywności realizowanych w ramach korzystanie z platformy wymaga wyrażenia odrębnej zgody na przetwarzanie, mają Państwo prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie, co nie będzie wpływało na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

11. W przypadku jeśli stwierdzą Państwo, iż Podmiot odpowiedzialny przetwarza Państwa dane z naruszeniem przepisów prawa, mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego.
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
tel. 22 531 03 00
fax. 22 531 03 01
e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl

12. Podanie przez Państwa danych ma charakter dobrowolny, jednak nie podanie ich zgodnie z zakresem określonym w formularzu zamówienia może uniemożliwić popraną realizację zakupu.

13. W przypadku, gdy w trakcie procesu Autoryzacji będą Państwo proszeni o udzielenie dodatkowych zgód na przetwarzanie, wszystkie informacje dotyczące tego procesu zostaną Państwu udostępnione w trakcie składania oświadczeń woli.

14. Podmiot przetwarzający podejmuję wszelkie środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas Państwa danych.

15. Wykonanie umowy zawartej z Klientem wymaga przetwarzania jego danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wykonanie umowy jest dopuszczalne jedynie na podstawie wyraźnej zgody Klienta. Szczegóły w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i ich wykorzystania wykraczające poza niniejszy § 12 przedstawione są w Polityce Prywatności.

 

§ 13 Postępowanie reklamacyjne i realizacja uprawnień z gwarancji

1. Roszczenie gwarancyjne musi być zgłoszone w okresie obowiązywania gwarancji. Zgłoszenie roszczenia gwarancyjnego następuje poprzez osobiste dostarczenie lub nadesłanie do sprzedawcy lub serwisu wymienionego w instrukcji obsługi uszkodzonego urządzenia wraz z oryginałem lub kopią dowodu zakupu zawierającym datę transakcji oraz nazwę i oznaczenie produktu.

2. Wadliwe narzędzie wraz z wymienionymi wyżej dokumentami należy przekazać do punktu sprzedaży lub przesłać (na koszt i ryzyko odbiorcy) poprzez zlecenie naprawy online dostępne na http://www.serwisbosch.com – zakładka „Zgłoś naprawę elektronarzędzia” lub https://www.dremeleurope.com/pl/pl/pomoc/obsluga-klienta/gwarancja/

3. Bosch ustosunkuje się do reklamacji w formie takiej, w jakiej została złożona reklamacja, na adres, z którego nadeszła reklamacja w terminie 14 dni, jak również poinformuje o dalszym trybie postępowania

4. Naprawy gwarancyjne na terenie Polski wykonywane są wyłącznie przez Centralny Serwis Elektronarzędzi Bosch
ul. Jutrzenki 102/104
02-230 Warszawa
http://www.serwisbosch.com

5. Serwis Bosch oferuje także naprawy pogwarancyjne.

6. Informacje o naprawach narzędzi udzielane są w godzinach 8:30-16:30 od poniedziałku do piątku:
tel.: 22 715 44 50, fax: 22 715 44 40 – narzędzia przesłane pocztą kurierską
e-mail: bsc@pl.bosch.com

7. W przypadku nieuznania reklamacji lub gwarancji Klient może zwrócić się do rzecznika konsumenta będącego urzędnikiem publicznym. Nie jest standardem Bosch uczestniczenie w pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji. W szczególności Bosch nie oferuje zapisu na sąd polubowny i nie praktykuje uczestniczenia w postępowaniach przed sądami polubownymi czy to stałymi (np. SAKiG), czy to powołanymi ad hoc.

 

§ 14 Postanowienia końcowe

1. Jeśliby którekolwiek postanowienie umowy okazało się nieważne, to umowa pozostaje ważna, a strony zobowiązują się do zastąpienia nieważnego postawienia postanowieniem ważnym, zmierzającym do osiągnięcia tego samego celu gospodarczego.

2. Sądem miejscowo właściwym w sporach z Klientami będącymi przedsiębiorcami jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Bosch.

3. Do wszystkich stosunków prawnych pomiędzy Bosch a Klientem obowiązuje wyłącznie prawo polskie z wyłączeniem prawa prywatnego międzynarodowego oraz Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG).

Załącznik nr 1 Wzór Odstąpienia

- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
- Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) …………………………
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów) …………………………
- Adres konsumenta(-ów) …………………………
- Zgadzam się/zgadzamy się / Nie zgadzam się/Nie zgadzamy się na zwrot ceny przelewem bankowym (*).
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) …………………………
- Data …………………………
(*) Niepotrzebne skreślić.